Bacca
Crypto-banking Association

.

Stanovy (výběr)

Zastupovat, prosazovat, obhajovat a ochraňovat na národní a mezinárodní úrovni zájmy členů BACCA, to vše ve styku a v jednání s vládními, nevládními a jinými organizacemi a ve vazbě na tvorbu právních předpisů (zákonných, podzákonných atd.), technických norem a standardů;

 

LEGISLATIVA

Klasifikovat a certifikovat krypto-bankovní a krypto-finance poskytovatele služeb v souladu s platnou legislativou.


prestiž

Utvářet a zlepšovat dobré jméno oboru krypto-bankovnictví a krypto-finance před širokou veřejností, představiteli hospodářského a politického života státu, zvyšovat úroveň a pověst oboru na národní i mezinárodní úrovni.


KONKURENCESCHOPNOST

Usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj konkurenceschopnosti oboru.


POPULARIZACE

Shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru krypto-bankovnictví a krypto-finance a domácí i mezinárodní krypto-scény a popularizovat a rozšiřovat ji tak, aby mohla být účelně využívána v praxi.


vztahy

Zkoumat právní, obchodní a další vztahy mezi poskytovateli krypto-bankovních a krypto-finančních služeb, jejich klienty, agenty a dalšími zprostředkovateli a zasadit se o zabezpečení jejich transparentnosti a korektnosti.


INFORMACE

Poskytovat rady členům BACCA, publikovat užitečné oborové a obchodní informace.


ZDROJE

Nakupovat, získávat, pronajímat, prodávat či spravovat věci, které mohou být pokládány za nutné či prospěšné pro dosažení cílů BACCA včetně nemovitostí.


vzdělávání

Napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví, pořádat či spolupořádat školení, kurzy a odborné semináře, poskytující aktuální a závažné informace z oboru.


správa

Vést seznam členů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.


SLUŽBY

Poskytovat informační, analytické, konzultační, právní, poradenské a další služby v rámci možností BACCA a stanoveného rozsahu i za použití externích konzultantů.


spolupráce

Spolupracovat s dalšími subjekty z řad dodavatelů a subdodavatelů, organizovat akce odborného a společenského charakteru, internetová diskusní fóra, prezentovat aktivity členů.


PODPORA A RŮST

Podporovat aktivitu, iniciativu a společenskou prestiž členů. Svojí činností vyvolávat zájem o členství v Bacca ze strany podnikatelských a nepodnikatelských subjektů a dosahovat tak početní růst členské základny a její aktivizaci. Navazovat kolegiální vztahy s odbornými organizacemi, institucemi a živnostenskými společenstvy v tuzemsku i zahraničí ke spolupráci a výměně zkušeností